...در حال بارگذاری

ارتباط کم شنوایی با آلزایمر

کم شنوایی مشکلی است که با افزایش سن نمود دارد، لذا بسیاری از سالمندان این تغییر را همانند سایر تغییرات ناشی از سن پذیرفته و در صدد راه چاره ای برای آن نیستند.
این مسئله آنها را در معرض ریسک بالاتری برای بروز فراموشی و یا اختلالات شناختی رایج در دوره سالمندی قرار می دهد.

مطالعات نشان می دهند که سالمندان با کم شنوایی نسبت به سالمندان شنوا بیشتر در معرض ابتلا به فراموشی هستند.

ما با مغزمان دنیا را می شنویم بنابراین وقتی توانایی شنیدن در اثر هر بیماری یا عارضه ای کم شود توانایی درک اصوات نیز کاهش می یابد. از آنجائی که سمعک ها و سایر ادوات کمک شنوایی باعت تقویت اصوات و ارتعاشات جهت دریافت بهتر گوش داخلی می شوند به نوبه خود مغز شما نیز توانایی شنیدن و درک واضح تری را نسبت به حالت بدون سمعک خواهد داشت.