...در حال بارگذاری

تجويز سمعک

تنها ادیولوژیست می تواند برای بیمار سمعک تجویز نماید.تجویز درست و صحیح سمعک پس از طی مراحل ارزیابی،مشاوره،قالب گیری برای سمعک،تنظیم سمعک و آموزش به فرد صورت می گیرد.
مراحل ارزیابی شامل انجام ادیومتری و تهیه ادیوگرام است که بر طبق آن نوع کم شنوایی فرد مراجعه کننده و میزان و مقدار آن مشخص می گردد. بعد از این مرحله، مرحله مشاوره به جریان می افتد. در جلسه مشاوره با توجه به فاکتور هایی همچون سن فرد و میزان و نوع کم شنوایی یا سایر موارد، به فرد چندین سمعک مختلف برای نمونه و انتخاب صحیح پيشنهاد داده می شود و در نهايت با تصميم بيمار و همراهان وي عمل قالب گيري انجام ميگيرد.


در ابتدای عمل،ادیولوژیست قالب اولیه را از گوش بیمار برای بدست آوردن شکل دقیق و صحیح مجرا وگوش خارجی تهیه می نماید. بعد از ساخت قالب اصلی و آماده شدن سمعک، مرحله تنظیم ( Fitting) انجام می شود.
تنظیم سمعک های آنالوگ با استفاده از تریمر های نصب شده روی سمعک صورت می پذیرد.
تنظیم سمعک های قابل برنامه ریزی و دیجیتال به وسیله نرم افزارکامپیوتری انجام می شود. سمعک تنظیم شده بر روی گوش فرد گذاشته شده تا وضعیت شنوایی وی با سمعک بررسی می گردد.

در مرحله آخر شیوه استفاده از سمعک شامل نحوه جاگذاری قالب و سمعک، روشن-خاموش کردن سمعک،تعویض باطری،تمیز کردن قالب سمعک های پشت گوشی یا محافظ جرم سمعک های داخل گوشی و... به طور کامل به فرد مذکور آموزش داده می شود.